Ustanovenia o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely vzájomnej komunikácie

Spoločnosť NEXT Investments s.r.o. sídlo: Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice IČO: 48036447 prevádzkuje internetovú stránku www.podkamenicou.sk, na základe ktorej môžete cez určený formulár alebo e-mailom prejaviť záujem o informácie ohľadne nami ponúkaných nehnuteľností a projektov, ako aj o komunikáciu z našej strany. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia alebo aby sme Vás takto mohli osloviť a ďalej s Vami komunikovať, je potrebný Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa, prípadne iný Váš osobný údaj, ktorý nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii.

Vaše osobné údaje poskytujete cez registračný formulár na internetovej stránke prípadne cez e-mail. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia EU 2016/679 z 27.4.2016 (ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tak Váš súhlas podľa Nariadenia Poskytovanie týchto osobných údajov na účely komunikácie ohľadom predaja je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné komunikovať a Vás informovať. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom komunikácie ohľadom predaja, prípadne aj predzmluvnej komunikácie v súvislosti s ponukou našich nehnuteľností a realizáciou našich projektov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii týchto ponúk, projektov, pri predaji nehnuteľností a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri z oblasti sprostredkovania a podpory predaja nehnuteľností, marketingu, ponuky úverov na kúpu nehnuteľností a prevádzkovania internetovej stránky.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Podľa Nariadenia máte právo:

a) kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,

c) na opravu osobných údajov,

d) na vymazanie osobných údajov

e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g) na prenosnosť osobných údajov,

h) byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

i) podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla našej spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu info@nextinvestments.sk podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť.

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

obchodné meno NEXT Investments s.r.o. sídlo: Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice IČO: 48036447. Naše platné kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke www.nextinvestments.sk v sekcii „KONTAKT“. To platí aj pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa nám udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.